Algemene voorwaarden

Versie april 2023

Inleiding en toelichting

Voor u liggen de algemene voorwaarden van Taxatiebureau Rothuis, gevestigd aan de Burgemeester van Nispenstraat 1-03, 7001BS te Doetinchem.

De algemene voorwaarden kennen een gelaagde opbouw. Eerst volgt een algemene deel (hoofdstuk 1) dat van toepassing is op alle activiteiten. In Hoofdstuk 2 wordt op de voorwaarden omtrent Verkoop en Inkoop ingegaan. Hoofdstuk 3 gaat in op de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn in geval van reparatie, onderhoud, ontwerp en/of vervaardiging. In hoofdstuk 4 wordt afgesloten met de bepalingen die gelden in geval van een taxatie.

Mocht iets niet geheel duidelijk zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Hoofdstuk 1Algemene bepalingen 
Artikel 1:Definities4
Artikel 2:Toepasselijkheid4
Artikel 3:Aanbiedingen en offertes4
Artikel 4:Totstandkoming overeenkomst5
Artikel 5:Inschakeling derden5
Artikel 6:Opschorting en ontbinding5
Artikel 7:Verzuim5
Artikel 8:Zekerheden6
Artikel 9:Overmacht6
Artikel 10:Geheimhouding en persoonsgegevens7
Artikel 11:Aansprakelijkheid7
Artikel 12:Klachten8
Artikel 13:Overige bepalingen8
Artikel 14:Toepasselijk recht en forumkeuze8
Hoofdstuk 2Verkoop en inkoop 
Artikel 15:Prijs9
Artikel 16:Betaling9
Artikel 17:Levering en levertijd9
Artikel 18:Eigendomsvoorbehoud9
Artikel 19:Conformiteit10
Hoofdstuk 3Reparatie, onderhoud, ontwerp en/of vervaardiging 
Artikel 20:Prijs en levertijd11
Artikel 21:Betaling en annulering11
Artikel 22:Conformiteit11
Artikel 23:Risico’s specifiek t.a.v. zetten, overslijpen of bewerken steen12
Artikel 24:Intellectuele eigendom12
Hoofdstuk 4Taxaties 
Artikel 31:Looptijd overeenkomst13
Artikel 32:Uitvoering overeenkomst13
Artikel 33:Taxatierapport13
Artikel 34:Verplichtingen klant bij bemiddeling13
Artikel 35:Honorarium14
Artikel 36:Betaling14
Artikel 37:Intellectuele eigendomsrechten                                                                                                        14

Hoofdstuk 1     Algemene bepalingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. Taxateur: Taxatiebureau Rothuis als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61158186.
 2. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Taxateur een overeenkomst aangaat ten behoeve van de verkoop, aankoop of taxatie van Producten en/of ten behoeve van de bemiddeling bij de verkoop van Producten.
 3. Product: sieraden, juwelen, gouden en zilveren werken, uurwerken, edelstenen, goud en aanverwante artikelen.
 4. Taxatie: het onderzoeken en waarderen of vaststellen van de eigenschappen van Producten door de Taxateur, alsmede het uitbrengen van bevindingen aan de Klant.
 5. Bemiddeling: bemiddeling bij het tot stand komen en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot Producten en tot al hetgeen daarmede verband houdt.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van of overeenkomsten tussen Taxateur en Klant.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van Klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Taxateur zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door Taxateur van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden door Klant. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 3. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.
 4. Deze voorwaarden gelden voor een ieder die bij Taxateur werkzaam is, een ieder die door Taxateur wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten Taxateur aansprakelijk is of kan zijn.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Aanbiedingen zijn gebaseerd op informatie die door Klant aan Taxateur is verstrekt. Klant zal zich er voor inspannen, om tijdig alle informatie te verstrekken die van belang is voor het formuleren van een aanbod.
 2. Alle door Taxateur uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Taxateur daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Taxateur niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 6. Taxateur kan niet aan haar offertes of voorstellen gehouden worden wanneer Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of het voorstel, of een deel ervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Opgegeven tarieven zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de Taxateur door (aan)betaling door de Klant.
 2. De aanvaarding van het aanbod door de Klant is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt.

ARTIKEL 5 – INSCHAKELING DERDEN

 1. Taxateur is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De keuze van de door Taxateur in te schakelen derden zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Taxateur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Taxateur.

ARTIKEL 6 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Taxateur is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Taxateur bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Taxateur is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst Taxateur ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Taxateur vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Taxateur op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Taxateur de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

ARTIKEL 7 – VERZUIM

 1. De Klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Taxateur zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 2. Indien binnen de in de aanmaning gestelde termijn de factuur alsnog niet (volledig) is voldaan, is Klant over het opeisbare bedrag vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd, evenals de buitengerechtelijke kosten conform lid 4 en de kosten van verzekering en opslag van het betreffende Product.
 3. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.
 • Indien Klant in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens Taxateur na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, kosten ter zake de door Taxateur zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor rekening van Klant, welke kosten minimaal 15 procent van de vordering, met een minimum van € 40,00, bedragen.

ARTIKEL 8 – ZEKERHEDEN

 1. De Taxateur heeft het recht van retentie (het recht het Product van de Klant onder zich te houden), als de Klant tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming de retentie niet rechtvaardigt.
 2. De Klant die een Product aan de Taxateur afgeeft ter uitvoering van een Overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit Product ten gunste van de Taxateur ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de Taxateur verschuldigd is of zal worden.
 3. Als de Klant een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen aan de Taxateur heeft voldaan, heeft de Taxateur het recht de Overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij de Klant binnen de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikel 12. De Taxateur zal de Klant,
  1. indien en voor zover de adresgegevens van de Klant bekend zijn, tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie maanden) of
  1. indien en voor zover de adresgegevens van de Klant niet bekend zijn of wanneer het eerste aangetekende schrijven de Klant om welke reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of regionaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbare verkoop van het Product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.
 4. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt van de Producten. Als de opbrengst van de verkoop van het verpande Product de vorderingen van de Taxateur overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk, aan de Klant ter hand gesteld.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Taxateur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Taxateur niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Taxateur/Taxateur, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de opdracht inschakelt, worden daaronder begrepen.
 2. Taxateur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Taxateur zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Taxateur ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Taxateur gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 10 – GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Taxateur op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Taxateur zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Taxateur niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
 3. Taxateur zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.
 4. Klant kan zijn persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij hier om verzoekt. Indien Klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient Klant dit schriftelijk of elektronisch aan Taxateur te melden. Taxateur zal dit verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Taxateur is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 3. Taxateur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van Taxateur voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Taxateur wordt uitbetaald.
 5. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 4 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is behoudens in het geval van opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op de overeenkomst in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
 1. De Taxateur wijst de Klant op de beperkte aansprakelijkheid van de Taxateur bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Klant dient de Taxateur zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het Product.
 2. De Taxateur hoeft geen schade aan de Klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals bijvoorbeeld schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of in het geval de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de Klant de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de Taxateur die zien op schade aan een Product van de Klant worden door de Taxateur aan deze Klant uitbetaald.
 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is Klant is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de Producten voor gebruikelijke risico’s.
 2. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop Klant bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Taxateur voor die schade.
 1. De uitvoering van de verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Klant. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 2. Klant vrijwaart Taxateur en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Taxateur ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Taxateur in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

 1. Indien Klant klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst kan door Klant een klacht ingediend worden bij Taxateur/Taxateur.
 2. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door Klant binnen 14 dagen na ontdekking of voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Taxateur/Taxateur. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Taxateur adequaat kan anticiperen.
 3. Omwille van de snelheid van de behandeling van de klacht, geniet het de voorkeur deze per e- mail in te dienen.
 4. Indien de klacht gegrond is, zal Taxateur binnen een redelijke termijn voor een passende oplossing zorgen, tenzij dit gezien de omstandigheden in redelijkheid niet van Taxateur verwacht kan worden.

ARTIKEL 13 – OVERIGE BEPALINGEN

 1. Tezamen met de overeenkomst vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst de volledige overeenkomst tussen Taxateur en Klant. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
 2. Indien de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien Taxateur niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Taxateur in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Taxateur is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij Klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te raadplegen via www. juwelierdetijd.nl en kan op verzoek van de Klant per post of e-mail worden toegestuurd.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Klant en Taxateur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Taxateur gevestigd is. Niettemin heeft Taxateur het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van Klant.

Hoofdstuk 2     Verkoop en inkoop

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing op de verkoop en inkoop van Producten.

ARTIKEL 15 – PRIJS

 1. De prijs die de Klant moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft de Taxateur nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan de Taxateur producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Taxateur geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Taxateur dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  1. de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

ARTIKEL 16 – BETALING

 1. Tenzij anders is overeengekomen  vindt de betaling plaats op  het  moment van verkoop/inkoop.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. In geval van gezamenlijk aangegane Overeenkomst, is iedere Klant hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling.

ARTIKEL 17 – LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Klant.
 2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
 3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de Taxateur alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Klant in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.
 4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de Klant, met behoud van diens recht op nakoming, het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

ARTIKEL 18 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De Taxateur blijft eigenaar van het Product zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 19 – CONFORMITEIT

 1. De Taxateur staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de overeenkomst. De Taxateur staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De Taxateur garandeert gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. De Klant heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Klant recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.
 3. De Taxateur staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Klant, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Klant of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Taxateur in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 4. De Klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Taxateur afgegeven handelsgarantie.

Hoofdstuk 3     Reparatie, onderhoud, ontwerp en/of vervaardiging

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1 en 2, van toepassing op de reparatie, onderhoud, ontwerp en/of vervaardiging van Producten.

ARTIKEL 20 – PRIJS EN LEVERTIJD

 1. De Juwelier verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst een opgave van de richtprijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn richtlijnen, tenzij de Klant en de Juwelier een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen.
 2. De Juwelier dient contact met de Klant op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken indien:
  1. de richtprijs van een Product meer dan € 100 bedraagt en met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, of
  1. b. de richtprijs van een Product niet meer dan € 100 bedraagt en met meer dan € 20

wordt overschreden of dreigt te worden overschreden.

In dat voorkomend geval is de Klant, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de Juwelier voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.

 • Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt op verzoek een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 21 – BETALING EN ANNULERING

 1. Tenzij anders is overeengekomen vindt 50% van de betaling plaats bij de totstandkoming van de overeenkomst en 50% bij de aflevering van het Product.
 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Annulering door de Klant is enkel toegestaan onder schadeloosstelling van de Juwelier voor de reeds door hem in redelijkheid verrichte werkzaamheden.
 4. In geval van gezamenlijk aangegane Overeenkomst is iedere Klant hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling.

ARTIKEL 22 – CONFORMITEIT

 1. De Juwelier staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de overeenkomst. De Juwelier staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
 2. De Juwelier staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de Juwelier niet worden tegengeworpen.
 4. De Juwelier garandeert in het geval van ontwerp en vervaardiging van sieraden gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties en onderhoud garandeert de Juwelier gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen. De Klant heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de Klant recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend.
 • De Juwelier staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de Producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de Klant, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Klant of derden aan het Product hebben aangebracht. Evenmin staat de Juwelier in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 • De Klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door de Juwelier afgegeven handelsgarantie.

ARTIKEL 23 – RISICO’S SPECIFIEK T.A.V. HET ZETTEN, OVERSLIJPEN OF BEWERKEN VAN EEN STEEN

 1. Diamanten en andere edelstenen zijn natuurproducten en kunnen barsten vertonen die zelfs middels zorgvuldige controle niet kunnen worden gedetecteerd.

ARTIKEL 24 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. De door Juwelier vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de Juwelier en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zonder voorafgaande toestemming van de Juwelier is niet toegestaan, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Juwelier om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van Juwelier.

Hoofdstuk 4     Taxaties

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op hoofdstuk 1, van toepassing in de gevallen van taxaties van Producten en/of bemiddeling bij de verkoop van Producten.

ARTIKEL 31 – LOOPTIJD OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst strekkende tot taxatie wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt met de taxatie van het Voorwerp en het uitbrengen van het schriftelijke rapport.
 2. Een overeenkomst strekkende tot bemiddeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdracht tot bemiddeling eindigt onder meer door totstandkoming van de beoogde overeenkomst, ontbinding met wederzijds goedvinden, intrekking door de Klant of teruggave van de te bemiddelen Producten door de Taxateur. Indien en voor zover een opdracht tot bemiddeling is gebonden aan een termijn, eindigt de opdracht door verloop van die termijn.

ARTIKEL 32 – UITVOERING OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst houdt voor Taxateur een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam taxateur verwacht mag worden.
 2. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Taxateur aangeeft of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Taxateur worden verstrekt. Indien Klant hier niet (tijdig) aan voldoet, heeft Taxateur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Klant in rekening te brengen.
 3. Indien de door Taxateur te verrichten werkzaamheden plaatsvinden bij de Klant dan zal deze laatste alle faciliteiten ter beschikking stellen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 33 – TAXATIERAPPORT

 1. Tenzij anders is overeengekomen, brengt de Taxateur zijn bevindingen uit in een schriftelijk rapport. Het rapport bevat de naam van de Klant, een zodanige beschrijving van het getaxeerde dat het is te identificeren, de beoordeling/vaststelling van de waarde, het gehanteerde waardebegrip, het doel van de taxatie, de datum waarop deze is verricht en indien noodzakelijk, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee rekening is gehouden. Eventuele bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van het rapport. Elke verandering evenals het eventueel ontbreken van geparafeerde volgbladen maken het rapport ongeldig.
 2. De taxatie is uitsluitend gedaan voor de Klant. Enkel de Klant kan rechten daaraan ontlenen. Derden kunnen derhalve aan de taxatie ten behoeve van Klant geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 34 – VERPLICHTINGEN KLANT BIJ BEMIDDELING

 1. De Klant zal de Taxateur bij de uitvoering van zijn taak niet belemmeren en geen gebruikmaken van diensten van anderen dan de Taxateur alsmede, buiten de Taxateur om geen overeenkomst(en) met betrekking tot Producten sluiten zonder betrokkenheid van de Taxateur en daartoe ook geen onderhandelingen voeren. De Klant die in strijd met het voorgaande handelt, is het volledige honorarium alsmede alle overeengekomen kosten verschuldigd, ongeacht of een overeenkomst, al dan niet door toedoen van de Taxateur, tot stand komt.
 2. De Klant is het honorarium en de overeengekomen kosten aan de Taxateur verschuldigd zodra en indien:
  1. een opdracht eindigt door intrekking door de Klant;
 • een overeenkomst met betrekking tot Producten tot stand komt, al dan niet afwijkend van de opdracht;
  • een opdracht eindigt door tijdsverloop en na het einde van de opdracht een overeenkomst met betrekking tot Producten tot stand komt, welke het gevolg is van diensten door de Taxateur tijdens de looptijd van de opdracht verricht of door handelingen van de Klant, in strijd met lid 1. De totstandkoming van een overeenkomst wordt, behoudens tegenbewijs, geacht het gevolg te zijn van diensten van de Taxateur tijdens de looptijd van een opdracht dan wel handelingen in strijd met lid 1, indien de overeenkomst tot stand is gekomen binnen zes maanden na de einddatum van de opdracht. De Klant is in dat geval verplicht de Taxateur hierover onverwijld schriftelijk te informeren.

ARTIKEL 35 – HONORARIUM

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de Klant het honorarium (vast tarief of uurtarief), vermeerderd met eventuele onkosten, waaronder een eventuele kilometervergoeding à € 0,19 excl. btw per voor de uitvoering van de overeenkomst gereden kilometers, verschuldigd.
 2. Voor de reistijd ter zake de uitvoering van de overeenkomst is de Klant geen honorarium verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Indien met de Klant wordt overeengekomen dat werkzaamheden worden verrichten op basis van uurtarief, behoudt Taxateur zich het recht voor om jaarlijks dat uurtarief te verhogen.
 4. Het verschuldigde honorarium wordt bij de totstandkoming van de overeenkomst door Taxateur, per e-mail bevestigd aan de Klant.
 5. Taxateur is steeds gerechtigd een voorschot te verlangen, alsmede gedane werkzaamheden tussentijds af te rekenen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen Taxateur en Klant worden vastgesteld.

ARTIKEL 36 – BETALING

 1. Het honorarium wordt, maandelijks in rekening gebracht waartoe Taxateur per e-mail een factuur aan Klant verstuurt.
 2. Betaling in termijnen is enkel mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met Taxateur.
 3. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van Klant, zijn de verplichtingen van Klant onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie.
 5. Ingeval van een gezamenlijk aangegane Overeenkomst is iedere Klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige factuur.
 6. Betaling van de factuur dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door Klant binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 7. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het

saldo op de bankrekening van Taxateur crediteert.

 • Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van Taxateur onder vermelding van het factuurnummer alsmede het klantnummer.

ARTIKEL 37 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Het is Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxateur niet toegestaan door of namens Taxateur geproduceerde rapporten, adviezen of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Taxateur om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van Taxateur.